ව්‍යාපාර ආරම්භය

    ආරම්භ කරන ව්‍යාපාරය හා ආරම්භ කළ හැකි කාල වකවානුව ද ඊට අදාළ විස්තරයක් විශේෂ සටහන් තුළ යොදන්න.

    “ව්‍යාපාරය සාර්ථක වී දිනෙන් දින දියුණු වීමට ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ තැබිය හැකි සිද්ධි සාධක යන්ත්‍රයක්.”

    “අය කිරීම රු:800/= පමණි.”

    නැකත් අවශ්‍ය තැපැල් ලිපිනය හෝ ඊ මේල් ලිපිනය නිවැරදිව සඳහන් කරන්න.නො එසේ නම් WhatsApp සහිත දුරකතන අංකයක් යෙදුවහොත් ඊට යොමු කළ හැකිය.
    මිනුවන්ගොඩ ලංකා බැංකුවේ D.R. කළුආරච්චි නමින් ඇති 0003005200 ගිණුමට ඉහත සදහන් මුදල බැර කරන්න.රිසිට් පතෙහි ඔබගේ නම ලියා 0714436510 අංකයට WhatsApp කරන්න. පැය 24ක් ඇතුළත එම දුරකථන අංකයට ගොනු අංකයක් එවනු ලැබේ. දින 7ක් ඇතුළත ඔබ වෙත එවීමට තැපෑලට යොමු කරනු ලැබේ. ඊමේල් ලිපිනය හෝ WhatsApp දුරකථන අංකය එවීමෙන් පිළිතුරු ඉක්මනින් ලබාගත හැකිය.