නිවසේ වැඩ ආරම්භ කිරීම සඳහා


    යන නැකත් වේලාවන් හා කළ යුතු චාරිත්‍ර ආදිය ලබා දේ. මෙහිදී අවශ්‍ය කරන කාල වකවානුව ද සඳහන් කරන්න

    “අය කිරීම රු:1000/= කි”

    නැකත් අවශ්‍ය තැපැල් ලිපිනය හෝ ඊ මේල් ලිපිනය නිවැරදිව සඳහන් කරන්න.නො එසේ නම් WhatsApp සහිත දුරකතන අංකයක් යෙදුවහොත් ඊට යොමු කළ හැකිය.
    මිනුවන්ගොඩ ලංකා බැංකුවේ D.R. කළුආරච්චි නමින් ඇති 0003005200 ගිණුමට ඉහත සදහන් මුදල බැර කරන්න.රිසිට් පතෙහි ඔබගේ නම ලියා 0714436510 අංකයට WhatsApp කරන්න. පැය 24ක් ඇතුළත එම දුරකථන අංකයට ගොනු අංකයක් එවනු ලැබේ. දින 7ක් ඇතුළත ඔබ වෙත එවීමට තැපෑලට යොමු කරනු ලැබේ. ඊමේල් ලිපිනය හෝ WhatsApp දුරකථන අංකය එවීමෙන් පිළිතුරු ඉක්මනින් ලබාගත හැකිය.