මිනුවන්ගොඩ ලංකා බැංකුවේ D.R
    කළුආරච්චි නමින් ඇති 0003005200 ගිණුමට රු:2000 මුදල බැරකර රිසිට් පතෙහි ඔබගේ නම ලියා 0714436510 ට WhatsApp කරන්න.පැය 24ක් ඇතුළත ඔබට අංකයක් ලැබෙන අතර පැය 72ක් ඇතුළත ගණනය කර සකස් කළ පරීක්ෂණ වාර්තාවක් සහ දෝෂ ඇත්නම් කළ යුතු ප්‍රතිකර්ම ද ඔබට WhatsApp මගින් ලැබෙනු ඇත.
    (සැලකිය යුතුයි – රිසිට් පතට එම පැය 24 ක් ඇතුලත අංකයක් නොලැබුණේ නම් ඉහත අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න.)