* ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ රු:5000/=
    * බස්නාහිර පළාතේ අනෙකුත් ස්ථාන රු:7000/=
    * වෙනත් ඕනෑම ස්ථාන රු:9500/=
    මිනුවන්ගොඩ ලංකා බැංකුවේ D.R කළුආරච්චි නමින් ඇති 0003005200 ගිණුමට රුපියල් 4000 ක අත්තිකාරම් මුදලක් බැරකර රිසිට් පතහී ඔබගේ නම ලියා 0714436510 ට WhatsApp කරන්න. පැය 48ක් ඇතුළත ඔබට දිනයක් හා වේලාවක් දන්වා S.M.S පණිවිඩයක් හෝ දුරකථන ඇමතුමක් ලැබෙනු ඇත.